Regelement Doorhout Mees

lnstructie aanwijzingen : 

Het begeleiden van leden kleiduifschietvereniging.

Algemeen:
Draag zorg voor een consequente toepassing van de regels. Alleen dan kan je
de veiligheid maximaal waarborgen.

 
 1. Registratie en identificatie 

Iedere persoon die de schietbaan Dorhout Mees bezoekt is verplicht zich te
registreren in het register in het restaurant.
ledere persoon die schietbaan Dorhout Mees bezoekt is verplicht om zich op
verzoek te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (geldig paspoort, geldige Nederlandse identiteitskaart of geldíg rijbewijs) aan de bar alvorens dat hij/zij gaat schieten.
Hierbij bent u ook verplicht om uw wapenverlof of jachtakte te tonen.

 1. Opbergen wapens

Op het terrein van Dorhout Mees is het te allen tijde verboden uw wapen(s)
onbeheerd achter te laten.
U dient gebruik te maken van de bij Dorhout Mees in gebruik zijnde wapenkamer.
U dient uw wapen, in het onderste rek, middels één van de in de rekken  aanwezige kettingen voorzien van sloten, vast te zetten waarbij het slot onder de trekker om de beugel bevestigd wordt of middels een eigen deugdelijk slot.
Geweren van gasten worden uitsluitend losgemaakt/meegegeven na vertoon
en nummercontrole van verlof of akte.

 1. Alcohol

Het gebruik van alcohol is ten strengste verboden voor- of tijdens het schieten.

 1. Drugs

Het voorhanden hebben en het gebruik van drugs is ten strengste verboden.

   5. Medicijnen

Personen welke gebruik maken van medicijnen waarvan ze weten dat dit de
rijvaardigheid kan beïnvloeden dienen dit bij de baanbeheerder te melden.

 1. Persoonliike veiligheid

ledereen die zich op de hagelschietbaan van Dorhout Mees bevindt, is verplicht een veiligheidsbril te dragen. Aangeraden wordt ook gehoorbescherming te dragen.
ledereen die zich op de 100m kogelbaan, of op een baan waar met groot kaliber cq .22 magnum geschoten wordt, van Dorhout Mees bevindt, is verplicht gehoorbescherming te dragen.

 1. Recreanten

Mensen die niet in het bezit zijn van een wapenverlof of jachtakte mogen alleen onder begeleiding van een opgeleide en aan de schietbaan Dorhout Mees verbonden schietinstructeur een wapen gebruiken op de schietbaan.
Een verlof of jachtaktehouder is niet bevoegd om zijn of haar wapen over te dragen aan een persoon welke niet in het bezit is van een wapenverlof of jachtakte.

 1. Munitie

Op de kleiduivenbanen van schietbaan Dorhout Mees zijn :

– De toegestane kalibers: 12, 16 en 20.
– De maximale hagel: 2,8 mm (nr. 6).

Tevens zijn alleen de binnen de Nederlandse wetgeving toegestane hagelpatronen toegestaan.
Op de 100m en 50m kogelbaan mogen alle, binnen de Nederlandse wetgeving, toegestane kalibers gebruikt worden met uitzondering van hagelpatronen.

 1. Medewerkers/baanfunctionarissen

De aanwijzingen van medewerkers/baanfunctionarissen moeten te allen tijde worden opgevolgd. Bij werkzaamheden aan een kleiduifmachine is er een rood/gele vlag zichtbaar zodat u weet dat daar personen aanwezig zijn.
Wanneer deze rood/gele vlag zichtbaar is is het verboden betreffende baan te gebruiken. Als u zich om welke redenen dan ook ophoudt bij een kleiduifmachine dient u ook de rood/gele vlag te plaatsen.

 1. Calamiteiten

Onveilige situaties cq storingen aan machines moeten altijd gemeld worden aan de instructeurs of ander personeel van Dorhout Mees. U hebt het recht om degene die de onveilige situatie veroorzaakt of in standhoud hierop aan te

spreken wanneer de situatie zich daartoe leent. Veiligheid voor alles! !

 1. Vervoer en dragen van wapens

Op schietbaan Dorhout Mees is het verboden om buiten de schietposten een

wapen te laden. Bij een rondje jachtparcours kan de instructeur van de vaste posten afwijken. Daarbij uiteraard rekening houdend met de algemene veiligheidsvoorschriften. Dit dient altijd in overleg met de coördinator te geschieden. Kogelgeweren dienen in een foedraal/koffer gedragen/verplaatst te worden of met geopende grendel, indien mogelijk magazijnhouder verwijderd en loop omhoog. Hagelgeweren dienen leeg en gebroken gedragen/verplaatst te worden. Op het terras is het niet toegestaan een geweer over de schouder te dragen. Het is op schietbaan Dorhout Mees verboden om aan een hagelgeweer een draagríem bevestigd te hebben !

 1. Semiautomatische hagelgeweren

(Semi)Automatische hagelgeweren zijn verboden!!!!

Een semiautomatisch of halfautomatisch wapen is een vuurwapen waarbij het laden en uitwerpen verricht worden door de energie die bij het afgaan van het schot vrijkomt. Het wapen dient de eerste maal met de hand geladen en gespannen te worden; na het eerste schot is alleen het overhalen van de trekker voldoende voor een volgend schot.

 1. Gebruik munitie

Afgevuurde munitie, verpakkingsmateriaal en gebruikte schietkaarten dienen gescheiden in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden.

 1. Paden

Zowel schutters als bezoekers worden geacht om niet buiten de paden en/of de schietposten te komen.

 1. Roken

Op de kogelbanen mag niet gerookt worden. Tijdens het hagelschieten is het voor de schutter verboden te roken.

 1. Doelen en schietkaarten

Op de kogelbanen mag slechts gebruik worden gemaakt en geschoten worden op de door Dorhout Mees aangewezen en daarvoor bestemde doelen.

 1. Schiettijden voor leden van de vereniging

De schiettijden voor de leden van de vereniging zijn gelijk aan de openingstijden van de schietbaan.

 1. Overige zaken

Semiautomatische kogelgeweren zijn alleen toegestaan met 3 of 5 schots (toegestaan jachtkaliber)waarbij maar 1 patroon zich in de kamer mag bevinden en dan mogen er zich geen patronen meer in de houder bevinden.
Automatische wapens, handvuurwapens en semiautomatische hagelgeweren zijn dus niet toegestaan. 
Alle overige zaken waarin dit reglement niet in voorziet beslist de directie van Dorhout Mees.

Tenslotte: Heb respect voor je medeschutters.

Dit reglement is bindend. 
Bij het niet naleven van dit reglement hebben de instructeurs en/of ander
personeel van schietbaan Dorhout Mees het recht om personen te verwijderen
dan wel de toegang te weigeren. Eventuele schade(s) zal (zullen) verhaald
worden op de veroorzaker.

 

S.V. Flevo per 1-1-2014:

Leden van S.V. Eemdijk dienen zich voor aanvang van de schietbeurt zijn ledenpas te tonen en het schietregister in te vullen.

 

 

Voor de aspirant kleiduivenschutter :

Les 1

Uitleg veiligheid wapenkamer
Uitleg veiligheid naar/op de baan en op post
Uitleg storingsreactie
Uitleg schiethouding en hoe duif te schieten
Schieten 1″ 4 posten linkerhoek

Les 2

Doornemen / uitleg en uitreiken baan- en gedragsregels SV Flevo
(Hfdst 3 Het begeleiden van leden kleiduifschietvereniging)

Herh. Les 1

Schieten post 5 t/m 8 (incl. A-baan)

Les 3 

Herhalen baan- en gedragsregels + veiligheid
Uitleg werking selector
R-hoek schieten

Les 4 

Wapen in hoofdgroepen uiteen nemen 
Beoefenen schietvaardigheid

Les 5 

Beoefenen schietvaardigheid

Les 6 

Uitleg promaticsysteem
Beoefenen schietvaardigheid m.b,v. promaticsysteem

Les 7 

Beoefenen schietvaardigheid incl solo d.m.v. het promaticsysteem

Les 8, 9 en 10 

Beoefenen schietvaardigheid mede door gebruik promaticsysteem